Šīs Bībeles rakstu vietas palīdzēs jums

 • Ciešanās: Jņ.14:1-4; Ebr.7:25
 • Slimībā: Mt.26:39; Rom.5:3-5; 2 Kor.12:9-10; 1 Pēt.4:12-13,19
 • Kad jūtaties pateicīgi: 1 Tes.5:18; Ebr.13:15
 • Kārdinājumos: Mt.26:41; 1 Kor.10:12-14; Fil.4:8; Jēk.4:7; 1 Pēt.2:9; 2 Pēt.3:17
 • Bailēs: Mt.10:28; 2 Tim.1:7; Ebr.13:5-6
 • Krīzes brīdī: Mt.6:25-34; Ebr.4:16
 • Paguruma brīdī: Mt.11:28-30; 1 Kor.15:58; Gal.6:9-10
 • Meklējot dzīvei pamatprincipus: Rom.12
 • Skumjās: Mt.5:4; Jņ.14; 2 Kor.1:3-4; 1 Tes.4:13-18
 • Vientulībā: Ebr.13:5-6
 • Piedzīvojot sakāvi: Rom.8:31-39; 1 Jņ.1:4-9
 • Cīnoties ar raizēm: Mt.6:19-34; 1 Pēt.5:6-7
 • Briesmās: Lk. 8:22-25
 • Lūgt Dievu: Lk.11:1-13; Jņ.17; 1 Jņ.5:14-15
 • Ja pieviļ draugi: Lk.17:3-4; Rom.12:17,19,21; 2 Tim.4:16-18
 • Meklējot Dieva palīdzību: Fil.4:19
 • Aizceļojot: Mt.10:16-20
 • Cīnīties ar ticības trūkumu: Ebr.11
 • Meklējot mieru: Jņ.14:1-4; Jņ.16:33; Rom.5:1-5; Fil.4:6-7
 • Šaubu brīžos: Mt.8:26; Ebr.11
 • Vilšanās brīžos: Mt.5:11-12; 2 Kor.4:8-18; Fil.4:4-7
 • Uztraukumā: Mt.6:19-34; Fil.4:6; 1 Pēt.5:6-7
 • Zaudējot tuviniekus: Mt.5:4; 2 Kor.1:3-4
 • Ticībai atdziestot: 1 Jņ.1:4-9
 • Netiesāt citus: 1 Kor.13