Pieņemt Kristu par savu glābēju

Dievs jūs mīl
 • “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” Jņ. 3:16
 • “Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki” Rom. 5:8
Visi cilvēki ir grēcinieki
 • Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” Rom. 3:23
 • Gluži, kā ir rakstīts: nav neviena taisna, it neviena.” Rom. 3:10
Dievišķās zāles pret grēku
 • Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” Rom. 6:23
 • Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam” Jņ. 1:12
 • Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem” 1.Kor. 15:3-4
Ikviens var tikt izglābts tagad
 • Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” Jņ.atkl. 3:20
 • Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.” Rom. 10:13
Mans lēmums pieņemt Kristu par savu Glābēju

 Es atzīstu savu grēcīgumu Dieva priekšā. Es ticu, ka Kungs Jēzus Kristus manu grēku dēļ ir miris pie krusta un ka Viņš ir augšāmcēlies, lai es tiktu attaisnots. Es pieņemu Viņu par savu personisko Glābēju.

 (vārds)  _____________________________

 (datums) ____________________________

Kristieša pārliecība
 • Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.” Rom. 10:9
 • Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.” Jņ. 5:24
 • To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam.” 1 Jņ. 5:13
 • Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā.” Jņ. 20:31